درمان با دستکاری مهره ای

 
(spinal manipulation therapy; SMT) که متخصصان کایروپراکتیک آن را تنظیم مهره ای (spinal adjustment) (ردیف کردن مهره ها) یا تنظیم کایروپراکتیک (chiropractic adjustment) می نامند، شایع ترین درمان مورد استفاده در کایرو پراکتیک است و در ایالات متحده، بیش از 90% تمام دست درمانی ها را تشکیل می دهد. دستکاری مهره ای، مانور دستی غیر فعال (پاسیو)ی است که طی آن در یک مجموعه سه مفصلی، دامنه طبیعی حرکتی برقرار می شود، بدون آنکه تغییر محل یا آسیب مفصلی بروزکند.
 
 
 
 عامل مشخصه این نوع درمان، استفاده از نوعی حرکت پویا و وارد آوردن نیرویی ناگهانی است که با هدف افزایش دامنه حرکت مفصل صورت می گیرد.