روش های درمانی کایروپراکتیک

 در اولین جلسه ویزیت، تهیه شرح حال بیمار و معاینه فیزیکی انجام می شود. بیمار درباره شکایت کنونی خود، مزمن بودن یا نبودن مشکل، سابقه فامیلی بیماری، عادت های تغذیه ای، درمان های پزشکی انجام شده و داروهایی که تاکنون به کار برده است توضیح می دهد. همچنین بیمار باید درباره طول مدت بیماری، چگونگی پیشرفت آن و اینکه آیا ناراحتی در اثر ضربه روی داده یا به طور خود به خود ایجاد شده است اطلاعات لازم را در اختیار دکتر متخصص کایرو پراکتیک قراردهد.  سپس متخصص کایرو پراکتیک با مشاهده و لمس مناطق دچار درد مشخص می کند که آیا التهاب یا به هم خوردگی نظم (ردیف) مهره ها وجود دارد یا نه؟ دامنه حرکت نیز به وسیله متخصص کایرو پراکتیک بررسی می شود. در مهره ها، کمبود حرکت یا حرکت بیش از حد مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و رادیولوژیک در بعضی موارد به رد وجود عفونت جدی یا سایر اختلالات نیازمند ارجاع به روش درمانی دیگر کمک می کند.