بيماري هاي قابل درمان

  درمان و پيشگيري ناراحتيهاي ستون فقرات و مفاصل ديسك كمر  و گردن


 اسكوليوز (انحراف جانبي ستون مهره ها) و كيفوز (قوز ستون مهره ها)


 سندرم (نشانگان) تونل (مجرا)ي مچ دستي


  آرتروز


 ميگرن


 دردهاي عضلاني 


 بي حسي انگشتان دست و پا


 صدمات ناشي از كار، ورزش و تصادفات


 دردهاي كمري و لگني


 كشيدگي عضلات